Polski Komitet Narodowy
Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków

ICOMOS-POLSKA

 • Zamek Królewski w Warszawie
  Zamek Królewski w Warszawie
 • Łazienki Królewskie w Warszawie
  Łazienki Królewskie w Warszawie
 • Zamek Królewski na Wawelu, Kraków
  Zamek Królewski na Wawelu, Kraków
 • Toruń
  Toruń
 • Zamość
  Zamość
 • Muzeum Żup Krakowskich, Wieliczka
  Muzeum Żup Krakowskich, Wieliczka
 • Malbork
  Malbork

Tekst jednolity z dnia 5 marca 2010 r.

(Tekst statutu z dnia 19 kwietnia 2000 roku, po zmianach wg Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków PKN ICOMOS z dnia 26 czerwca 2007r., 5 marca 2010r.)

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

1. Stowarzyszenie o nazwie „Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków" jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym stowarzyszeniem mającym na celu rozwijanie i wspieranie na terenie Polski i międzynarodowym ochrony, konserwacji i prawidłowego użytkowania zabytków stanowiących elementy dziedzictwa kulturalnego.

2. Stowarzyszenie jest kontynuatorem działalności Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS) założonego w 1965 r. i skupiającego polskich członków tej międzynarodowej organizacji.

3. Stowarzyszenie, zwane dalej „Komitetem ICOMOS", posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. Nr 20, par. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

4. Nazwa stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§2

1. Siedzibą władz „Komitetu ICOMOS" jest miasto Warszawa.

2. Terenem działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Dla właściwego realizowania statutowych celów „Komitet ICOMOS" może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami w tym zakresie.

4. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

§3

1. Komitet ICOMOS jest członkiem Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (International Council on Monuments and Sites - ICOMOS) i może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. l, lub wystąpieniu z nich decyduje Walne Zgromadzenie Członków większością kwalifikowaną co najmniej 2/3 głosów członków zwyczajnych biorących udział w Walnym Zgromadzeniu Członków.

 

Rozdział II

Cele i sposoby działania

§4

Cele Komitetu ICOMOS są zbieżne z celami Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS) i obejmują w szczególności:

1. Jednoczenie wokół zagadnień ochrony zabytków, zespołów i obszarów zabytkowych władz państwowych i samorządowych, instytucji i zainteresowanych osób.

2. Współprace na szczeblu międzynarodowym i krajowym w rozwijaniu i rozpowszechnianiu najskuteczniejszych metod ochrony i konserwacji obiektów i zespołów zabytkowych.

§5

Komitet ICOMOS realizuje swoje cele przez:

1. Zbieranie, analizowanie i rozpowszechnianie informacji dotyczących zasad, technik oraz polityki ochrony, konserwacji, opieki, ożywienia i rewaloryzacji zabytków, zespołów i miejsc zabytkowych.

2. Współdziałanie w integracji problematyki ochrony środowiska kulturowego z ochrona środowiska przyrodniczego.

3. Współpracy w przygotowywaniu programów szkolenia specjalistów w zakresie konserwacji, ochrony i rewaloryzacji zabytków, zespołów i miejsc zabytkowych.

4. Nawiązywanie i prowadzenie ścisłej współpracy z UNESCO, Międzynarodowym Centrum Konserwacji w Rzymie (ICCROM), Międzynarodową Radą Muzeów(ICOM), regionalnymi ośrodkami ochrony i konserwacji i stwarzanie platformy współpracy na gruncie krajowym z przedstawicielami tych organizacji w Polsce.

5. Współpracę z władzami państwowymi, samorządowymi i odpowiednimi instytucjami w opiniowaniu międzynarodowej działalności w zakresie ochrony zabytków oraz przyznawanie w tym zakresie nagród i wyróżnień.

6. Współprace w typowaniu i opiniowaniu obiektów, zespołów zabytkowych i krajobrazu zabytkowego z terenu Polski na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego oraz staranie o należytą ich ochronę oraz podejmowanie kroków dla zapewnienia ich należytej ochrony.

7. Powoływanie komisji i grup roboczych i innych form organizacyjnych celem integrowania środowiska i stwarzania ram współpracy, dyskusji i wymiany informacji dotyczących zasad i metod działania w zakresie prawa i zarządzania w dziedzinie ochrony, konserwacji i użytkowania obiektów, zespołów i miejsc zabytkowych.

8. Organizowanie kolokwiów, konferencji, seminariów o zasięgu lokalnym, międzynarodowym, krajowym i lokalnym.

9. Wydawanie publikacji służących realizacji celów statutowych stowarzyszenia. 

§6

1. Komitet ICOMOS opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

2. Stowarzyszanie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału miedzy jego członków.

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§7

1. Członkami Komitetu ICOMOS mogą być osoby fizyczne i prawne.

2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.

§8

Członkowie ICOMOS dzielą się na:

1. członków zwyczajnych,

2. członków wspierających,

3. członków honorowych.

§9

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca cele stowarzyszenia.

2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Komitecie ICOMOS przez swego przedstawiciela.

3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób ma zasługi dla stowarzyszenia.

4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Prezydium na

podstawie pisemnej deklaracji oraz powiadamia o tym ogół członków na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. Członkowie Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków przed zarejestrowaniem Komitetu ICOMOS stają się jego członkami po zadeklarowaniu pisemnym woli należenia do stowarzyszenia.

5. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Prezydium.

§10

1. Członek zwyczajny ma prawo do:

 1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Komitetu ICOMOS,
 2. uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach itp. organizowanych przez władze Komitetu ICOMOS,
 3. zgłaszania opinii, wniosków, postulatów pod adresem władz Komitetu ICOMOS,
 4. noszenia odznaki organizacyjnej,
 5. zaskarżania do Walnego Zgromadzenia Członków uchwał Prezydium Komitetu ICOMOS o skreśleniu z listy członków.

2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:

 1. aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Komitetu ICOMOS,
 2. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Komitetu ICOMOS,
 3. przestrzegania etyki zawodowej,
 4. regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Komitecie ICOMOS.

§11

1. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w paragrafie 10. ust. l, pkt. 2-6.

2. Członek wspierający ma prawo brać udział - z głosem doradczym - w statutowych władzach Komitetu ICOMOS.

3. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał Komitetu ICOMOS.

4. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

§12

l. Członkostwo stowarzyszenia ustaje na skutek:

 1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Komitetu ICOMOS, zgłoszonej na piśmie Prezydium, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań.
 2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
 3. prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego,
 4. skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłat członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający 24 miesiące.
 5. wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych,
 6. pozbawienia członkostwa honorowego w wyniku uchwały władzy stowarzyszenia.

2. W przypadkach określonych w ust. l, pkt. 3, 4, 5 Prezydium zobowiązane jest zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia, wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków, w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały lub orzeczenia.

3. W przypadku odmowy prawa do stania się członkiem stowarzyszenia stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 

 

Rozdział IV

Struktura organizacyjna

§ 13

1. Władzami Komitetu ICOMOS są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków.
 2. Prezydium,
 3. Komisja Rewizyjna,
 4. Sąd Koleżeński.

2. W przypadku, gdy liczba członków przekroczy 100 osób, Walne Zgromadzenie Członków zostaje zastąpione Walnym Zgromadzeniem Delegatów, wybranych w proporcji jeden delegat na 25 członków. Mandat delegata trwa do czasu nowych wyborów.

§14

1. Kadencja wszystkich władz Komitetu ICOMOS trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

2. Zajmowanie którejkolwiek funkcji w Prezydium nie może trwać dłużej niż trzy kolejne kadencje (9 lat), a uczestnictwo w wybieralnych władzach Komitetu ICOMOS nie dłużej niż sześć kolejnych kadencji (18 lat).

3. Wybór prezesa komitetu następuje przez odrębne głosowanie i poprzedza wybory

pozostałych członków Prezydium.

4. Uchwały Komitetu ICOMOS, jeśli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w

głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum). Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

5 W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów według kolejności uzyskanych głosów. 

Walne Zgromadzenie Członków

§15

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą stowarzyszenia.

2. W Walnym Zgromadzeniu Członków udział biorą:

 1. z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
 2. z głosem doradczym - członkowie wspierający.

3. O miejscu, terminie i porządku obrad Prezydium powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków

4. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podejmowane są przy obecności:

 1. w pierwszym terminie - zgodne z liczbą osób określoną w paragrafie 14 ust. 4,
 2. w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 30 minut później od pierwszego terminu
  - bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

§16

1. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków zwołuje się raz w roku, sprawozdawczowyborcze w terminie określonym w paragrafie 14 ust. l.

3. Walne Zgromadzenie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

4. Obradami Walnego Zgromadzenia Członków sprawozdawczo-wyborczego kieruje przewodniczący wybrany spośród uczestników' zebrania. Członek ustępujących władz nie może pełnić funkcji przewodniczącego zebrania sprawozdawczo-wyborczego.

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Prezydium:

 1. z własnej inicjatywy,
 2. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
 3. na umotywowane żądanie co najmniej 30 członków zwyczajnych.

7. W przypadkach określonych w ust. 6 pkt. 2 i 3 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków winno być zwołane nie później niż w ciągu 30 dni od daty przedstawienia (złożenia) odpowiedniego wniosku (żądania) Prezydium.

8. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§17

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków w szczególności należy:

 1. określenie głównych kierunków działania Komitetu ICOMOS,
 2. uchwalenie statutu i jego zmian,
 3. uchwalenie regulaminów Komitetu ICOMOS.
 4. uchwalenie budżetu,
 5. wybór i odwoływanie władz Komitetu ICOMOS,
 6. rozpatrywanie i i zatwierdzanie sprawozdań władz Komitetu ICOMOS,
 7. ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg i zwolnień od tych składek i świadczeń.
 8. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Komitetu i jego władze.
 9. rozpatrywanie wniosków i odwołań w sprawach członkowskich od uchwał Prezydium,
 10. podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,
 11. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego.
 12. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Komitetu ICOMOS i przeznaczeniu jego majątku,
 13. podejmowanie uchwal w innych sprawach wniesionych pod obrady.

Prezydium

§18

1. Prezydium kieruje całokształtem działalności Komitetu ICOMOS. zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zgromadzeniem Członków.

2. Komitet ICOMOS reprezentuje na zewnątrz dwóch członków Prezydium, w tym prezes i wskazany przez niego członek Prezydium.

3. W skład Prezydium wchodzi od 10 do 11 członków, w tym prezes, od 3 do 4 wiceprezesów, sekretarz generalny i skarbnik (oraz ich zastępcy) i 2 członków.

4. Zasady działania Prezydium ustala regulamin uchwalony przez Prezydium.

5. Posiedzenia Prezydium odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 4 razy w roku.

§19

Do zakresu działania Prezydium należy:

 1. realizacja celów Komitetu ICOMOS oraz uchwal Walnego Zgromadzenia członków,
 2. określanie szczegółowych kierunków działania, reprezentowanie Komitetu ICOMOS na zewnątrz,
 3. utrzymywanie kontaktu i współpraca z organami Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS w Paryżu i jej Komitetami,
 4. utrzymywanie kontaktu i współpraca z Komitetami krajowymi w innych państwach.
 5. sprawowanie zarządu majątkiem Komitetu ICOMOS.
 6. uchwalanie regulaminów w przewidzianych w statucie,
 7. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku ruchomego i nieruchomego,
 8. powoływanie komisji, zespołów oraz określanie ich zadań,
 9. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
 10. organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
 11. podejmowanie uchwal w sprawach członkowskich (przyjmowanie, skreślanie),
 12. prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
 13. wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia, składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu Członków.

Komisja Rewizyjna

§20

1. Komisja Rewizyjna jest władzą stowarzyszenia powołana do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym: przewodniczącego jego zastępcy i sekretarza.

§21

l. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie działalności Komitetu ICOMOS.
 2. występowanie do Prezydium z wnioskami wynikającymi z przeprowadzenia kontroli i lustracji,
 3. prawo żądania zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków w wypadku nie wywiązywania się przez prezydium z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania zebrania (posiedzenia) Prezydium.
 4. zwołania Walnego Zgromadzenia Członków \v razie nie zwołania go prze/. Prezydium w terminie lub trybie ustalonym statutem,
 5. składanie na Walnym Zgromadzeniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom stowarzyszenia,
 6. składanie sprawozdań z działalności na walnym Zgromadzeniu Członków.

2. W przypadkach określonych w ust. 2 i 3 Walne Zgromadzenie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a zebranie (posiedzenie) Prezydium nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

§22

l. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Prezydium. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

Sąd Koleżeński

§23

1. Sąd Koleżeński składa się z 3 osób.

2. Wybrany przez walne Zgromadzenie Członków Sąd Koleżeński wybiera ze swego składu przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza.

3. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie każdego pisemnego wniosku dotyczącego sporów miedzy członkami Komitetu ICOMOS godzącymi w dobre imię członka i Komitetu ICOMOS.

4. Sąd Koleżeński zbiera się na pisemny wniosek członka Komitetu ICOMOS i ustosunkowuje się do jego wniosku w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od złożenia wniosku.

5. Sąd Koleżeński zamyka postępowanie orzeczeniem, które przekazuje zainteresowanym stronom oraz członkom Komitetu ICOMOS w przedkładanym kadencyjnym sprawozdaniu.

6. Orzeczenie może przewidywać następujące sankcje:

 1. udzielenie upomnienia,
 2. zawieszenie na okres co najwyżej 2 lat działalności Komitetu ICOMOS,
 3. wykluczenie z Komitetu ICOMOS.

7. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo odwołania się do najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków ICOMOS.

Rozdział V

Majątek i fundusze

§24

Majątek Komitetu ICOMOS stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§25

1. Źródłami powstania majątku stowarzyszenia są:

 1. składki członkowskie,
 2. dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Komitetu ICOMOS,
 3. dotacje,
 4. darowizny, zapisy i spadki.
 5. wpływy z działalności statutowej, w tym zyski z własnej działalności gospodarczej.

2. Środki pieniężne, niezależne od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Komitetu ICOMOS.

3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowoprzyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Prezydium, w ciągu 4 tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Komitetu ICOMOS.

4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Oświadczenie woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych stowarzyszenia składają 2 członkowie Prezydium, w tym prezes lub skarbnik.

§26

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjecie uchwały o rozwiązaniu stowarzyszenia przez Walne Zgromadzenie Członków wymaga kwalifikowanej większości głosów - 2/3 przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie stowarzyszenia mogą być przedmiotem Walnego Zgromadzenia Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków. Do zawiadomienia określonego w paragrafie 15 ust. 3 należy załączyć projekt stosownych uchwal.

3. Podejmując uchwale o rozwiązaniu stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku stowarzyszenia.

4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dn. 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, póz. 104 z późniejszymi zmianami).

Rozdział VII

Przepisy przejściowe

§27

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia sądu rejonowego.

Kalendarz wydarzeń

Czerwiec 2024
P W Ś C Pt S N
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30