Polski Komitet Narodowy
Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków

ICOMOS-POLSKA

 • Zamek Królewski w Warszawie
  Zamek Królewski w Warszawie
 • Łazienki Królewskie w Warszawie
  Łazienki Królewskie w Warszawie
 • Zamek Królewski na Wawelu, Kraków
  Zamek Królewski na Wawelu, Kraków
 • Toruń
  Toruń
 • Zamość
  Zamość
 • Muzeum Żup Krakowskich, Wieliczka
  Muzeum Żup Krakowskich, Wieliczka
 • Malbork
  Malbork

NAGRODA im. PROFESORA JANA ZACHWATOWICZA

dla studentów wyższych szkół architektonicznych, artystycznych i konserwatorskich 
za dyplomowe prace magisterskie podejmujące problematykę ochrony dziedzictwa kulturowego

 

Nagroda została ustanowiona w roku 2000 przez Polski Komitet Narodowy ICOMOS, Generalnego Konserwatora Zabytków RP,  oraz córki: Katarzynę  Zachwatowicz-Jasieńską, Krystynę Zachwatowicz-Wajdę i Andrzeja Wajdę -  w stulecie urodzin Profesora Jana Zachwatowicza,

Profesor Jan Zachwatowicz (1900-1983) architekt,  profesor Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, był Generalnym Konserwatorem Zabytków w latach 1945-1957, jednym z głównych inicjatorów odbudowy zespołu staromiejskiego Warszawy i wybitnym badaczem dziejów architektury polskiej w jej związkach z architekturą europejską.

 

REGULAMIN MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU

POLSKIEGO KOMITETU NARODOWEGO ICOMOS

IM. PROFESORA JANA ZACHWATOWICZA

na najlepsze prace dyplomowe studentów szkół wyższych

podejmujące problematykę ochrony dziedzictwa kulturowego

(Uchwała Prezydium PKN ICOMOS z dn. 4.01.2012 r. i 12.06.2015 r.)

 

I.              Cel Konkursu

Promocja problematyki ochrony dziedzictwa kulturowego wśród studentów wyższych szkół architektonicznych, artystycznych i konserwatorskich.

 

II.           Przedmiot i tematyka prac konkursowych

1.    Przedmiotem Konkursu są dyplomowe prace magisterskie podejmujące w sposób oryginalny i twórczy problematykę ochrony dziedzictwa kulturowego, które zostały obronione w bieżącym lub minionym roku kalendarzowym.

2.    Tematyka prac konkursowych obejmuje prace projektowe, badawcze i studialne
w zakresie:

a)             ochrony i konserwacji historycznych obiektów architektonicznych, ich elementów lub detali architektonicznych,

b)             ochrony i rewaloryzacji historycznych struktur urbanistycznych i ruralistycznych,

c)             rewaloryzacji i modernizacji obiektów i zespołów zabytkowych,

d)            ochrony środowiska i krajobrazu kulturowego,

e)             ochrony zabytkowych parków i ogrodów.

 

III.        Nagrody i wyróżnienia w Konkursie

1.    Nagrody i wyróżnienia przyznawane są w formie pieniężnej i dyplomu honorowego.

2.    Nagrody mogą być przyznawane w kategoriach odpowiadających różnym kierunkom studiów.

3.    Fundatorami nagród i wyróżnień są Państwo Krystyna Zachwatowicz-Wajda i Andrzej Wajda, którzy corocznie przeznaczają na Konkurs stałą kwotę. Podział otrzymanej kwoty na nagrody  i wyróżnienia każdorazowo ustala Jury Konkursu.

 

IV.        Warunki formalne i organizacyjne Konkursu

1.    Konkurs organizowany jest dla absolwentów wyższych  uczelni architektonicznych, artystycznych  i  konserwatorskich lub innych, które w procesie dydaktycznym  przekazują wiedzę na temat ochrony dziedzictwa kulturowego w zakresie wskazanym w p.II niniejszego Regulaminu.

2.    Prace na konkurs zgłasza dziekan szkoły wyższej, na której wykonano pracę magisterską.

3.    Forma prac nadsyłanych na Konkurs:

a)      pełny tekst pracy dyplomowej (tekst: Word doc., - wydruk + CD. W przypadku prac zagranicznych – w języku angielskim; w  pracach  polskich do opisu należy dołączyć streszczenie w języku angielskim),

b)      opracowanie graficzne w postaci plansz projektowych zredukowanych do formatu A3 + CD – o ile praca zawiera plansze (zapis w formacie jpg, 300 dpi).

4.    Dane dotyczące prac zgłaszanych na Konkurs:

a)        nazwa szkoły wyższej zgłaszającej pracę do Konkursu z określeniem kierunku studiów, na jakim została wykonana; adres pocztowy, adres e-mail i telefon,

b)        imię, nazwisko, aktualny adres do korespondencji, telefon, e-mail autora pracy,

c)        stopień naukowy, imię, nazwisko promotora pracy,

d)       rekomendacja pracy zgłoszonej na Konkurs udzielona przez dziekana szkoły wyższej, w której wykonano tę pracę,

e)        dane dotyczące zawartości pracy (ilość plansz, tekstu, załączników).

5.    Prace należy nadsyłać pocztą lub dostarczyć na adres:

     Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej;  00-659 Warszawa – Polska,

     ul. Koszykowa 55; Sekretariat PKN ICOMOS  (pok. 15)

     Konkurs PKN ICOMOS im. Profesora Jana Zachwatowicza

     Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

V.           Kalendarium Konkursu

1.    Nadsyłanie lub składanie prac - do dnia 15 października każdego roku (w przypadku przesyłki obowiązuje data stempla pocztowego i powiadomienie sekretariatu PKN ICOMOS  e-mailem o przesyłce w dniu jej nadania).

2.    Zakończenie prac Jury Konkursu -  20  listopada.

3.    Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień za najlepsze prace dyplomowe – około połowy grudnia.

 

VI.        Ustalenia dodatkowe

1.    Prace zgłoszone do Konkursu ocenia Jury, które tworzą wybitni specjaliści - członkowie Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS.

2.    Nazwiska autorów nagrodzonych i wyróżnionych prac, tytuły prac i ich fragmenty oraz nazwiska promotorów podawane są do wiadomości publicznej, publikowane w Biuletynie i na stronie internetowej PKN ICOMOS oraz rozsyłane drogą pocztową i elektroniczną do autorów z powiadomieniem wyższych uczelni, które prace rekomendowały.

3.    Wyniki Konkursu i fragmenty prac są publikowane w kwartalniku „ARCHITECTUS”.

4.    Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem przez ich autorów zgody na publikacje i upowszechnianie wyników Konkursu i prac zgodnie z zapisami w pkt. VI, ust. 2 i 3 Regulaminu Konkursu.

5.    Autorzy prac nadesłanych  na Konkurs mogą je odbierać (z wyjątkiem płyty CD) od organizatora (sekretariat PKN ICOMOS) w ciągu trzech miesięcy od daty ogłoszenia wyników Konkursu. Prace nieodebrane w tym terminie podlegają kasacji.

 

 PREZES  PKN ICOMOS

 Dr hab.inż. Bogusław Szmygin, prof.PL

 

Kalendarz wydarzeń

Lipiec 2024
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31